โปรดอ่านเงื่อนไขการให้บริการต่อไปนี้อย่างละเอียดก่อนใช้งาน BarbieShop.net (เรียกว่า “เว็บไซต์”) เพื่อที่ท่านจะได้ทราบถึงสิทธิของท่านก่อนทำการยอมรับและตกลงที่จะผูกผันต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ในการใช้บริการและใช้งานอันเกี่ยวเนื่องกับ BarbieShop (เรียกรวมกันว่า “BarbieShop”, “เรา”, “พวกเรา”) เงื่อนไขการให้บริการนี้มีไว้เพื่อประโยชน์ของท่านและของเราเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใด เว้นแต่บริษัทย่อยและบริษัทในเครือของ BarbieShop เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการให้บริการนี้และข้อตกลงรวมถึงนโยบายใดๆ ที่รวมอยู่ในหรืออ้างถึงในเงื่อนไขการให้บริการนี้ ถือเป็นข้อตกลงที่สมบูรณ์ BarbieShop อาจแก้ไขเงื่อนไขการให้บริการนี้ได้ตลอดเวลาโดยโพสต์เงื่อนไขการให้บริการฉบับแก้ไขบนไซต์นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไปของท่านหลังการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขการให้บริการฉบับแก้ไขนั้นแล้ว เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง กรุณาอ่านเงื่อนไขและข้อตกลงนี้โดยละเอียด หากท่านไม่เห็นชอบต่อข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ โปรดงดใช้บริการหรือเข้าถึงเว็บไซต์ของเราการใช้งานเว็บไซต์เท่ากับเป็นการยอมรับและตกลงข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. การแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไข

BarbieShop สงวนสิทธิในการแก้ไข ดัดแปลง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อตกลงและเงื่อนไข รวมถึงข้อตกลงอื่นๆ บนเว็บไซต์ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. การใช้บริการ

 • ท่านสามารถเยี่ยมชมและเปิดดูเว็บไซต์ได้โดยไม่ต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเราจนกระทั่งตัดสินใจซื้อสินค้าและชำระเงิน
 • เมื่อท่านต้องการสั่งซื้อสินค้าและชำระเงิน ท่านตกลงและยินยอมในการสมัครสมาชิก และให้บริษัทฯใช้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ทั้งหมดที่เกิดจากการกรอกข้อมูลด้วยตัวท่านเอง เพื่อจัดส่งสินค้า และประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการของบริษัทฯ การนำเสนอสินค้า บริการ และรายการส่งเสริมการขายต่างๆของบริษัท ตลอดจนยินยอมให้บริษัทฯเปิดเผยและแลกเปลี่ยนข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลอื่นที่ได้รับอนุญาตจากบริษัท รวมถึงยินยอมให้บริษัทฯส่งข่าวสารทางโทรศัพท์มือถือ อีเมล์ ที่อยู่ รวมถึงช่องทางอื่นๆ ตามข้อมูลที่ได้กรอกไว้ในระบบสมัครสมาชิก (หากต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสาร สามารถติดต่อศูนย์บริการลูกค้า BarbieShop ทางอีเมล)
 • ท่านยอมรับและผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเป็นสมาชิกที่บริษัทฯ กำหนดไว้ในขณะสมัครสมาชิก รวมทั้งที่จะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขภายหน้า ตลอดจนยินยอมให้บริษัทฯเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้ ของกำนัลที่จะจัดให้แลก และสิทธิพิเศษต่างๆ โดยบริษัทฯมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีปัญหาขัดแย้ง คำชี้ขาดของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ท่านตกลงและยอมรับว่าบริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกสิทธิสมาชิกของทา่นโดยไม่จำเป็นต้องระบุเหตุแห่งการปฏิเสธ หรือการยกเลิกดังกล่าว หรือบอกกล่าวล่วงหน้าแต่อย่างใด
 • เมื่อทำการเลือกหยิบสินค้าใส่ตะกร้าและทำการยืนยันการสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว ระบบจะให้ท่านใส่ข้อมูลส่วนบุคคลให้ครบถ้วนตามรายการที่กำหนดและชำระเงินผ่านช่องทางที่จัดเตรียมไว้ให้
 • ท่านจะได้รับแจ้งการสั่งซื้อและการชำระเงินผ่านทางอีเมลแอดเดรสที่ท่านให้ไว้ ถือเป็นการแจ้งให้ท่านทราบว่าระบบได้รับคำสั่งซื้อและเกิดสัญญาขึ้นแล้ว
 • ท่านจำเป็นต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์และตรงกับความเท็จจริง และเป็นปัจจุบันมากที่สุดหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลของท่าน ท่านยอมรับที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลนั้นๆ ให้ถูกต้อง
 • หากท่านใช้เว็บไซต์เพื่อก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ ทั้งต่อ BarbieShop หรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องในกรณีใดๆ ก็ตาม ท่านยินยอมที่จะรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งนี้ทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่ท่านได้ก่อต่อบุคคลอื่นๆ
 • ท่านจะต้องไม่ใช้บริการบนเว็บไซต์ของเราด้วยเจตนาหวังกระทำการไม่ซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งการกระทำใดๆ นั้นจะส่งผลต่อ BarbieShop หรือบุคคลอื่นๆ
 • ท่านยอมรับว่า การใช้บริการใดๆ บนเว็บไซต์สำหรับลูกค้าที่เป็นผู้เยาว์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทย ท่านได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมก่อนการใช้งานบน BarbieShop แล้ว หากท่านไม่ได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยธรรมของท่าน กรุณางดใช้บริการและเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา
 • BarbieShop สงวนสิทธิในการระงับการใช้งานของท่านโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า หากทาง BarbieShop ตรวจสอบข้อมูลของท่านและพบว่าท่านได้ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือ ไม่ใช่ข้อมูลที่เป็นล่าสุด
 • BarbieShop ขอสงวนสิทธิในการระงับการใช้บริการของท่านโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า หาก BarbieShop ตวจสอบข้อมูลของท่านและพบว่าท่านกระทำการหรืออาจกระทำการใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย

3. ข้อมูล ภาพสินค้าและราคา

 • ข้อมูลและภาพสินค้าบนเว็บไซต์ได้แสดงคำอธิบาย รูปภาพของสินค้าเพื่อให้ท่านใช้ประกอบการพิจารณาเลือกซื้อสินค้าเท่านั้น ท่านควรอ่านฉลาก คำเตือนและศึกษาวิธีการใช้ก่อนการใช้งานสินค้า
 • ท่านยอมรับว่าสินค้าบางรายการที่ปรากฏบนเว็บไซต์มีภาพที่สอดแทรกเพื่อประกอบการพิจารณาในการซื้อสินค้า อุปกรณ์บางอย่างที่ใช้ในการตกแต่งจะไม่ได้รวมอยู่ในสินค้าที่เสนอขายบนเว็บไซต์ ทั้งนี้ท่านควรอ่านรายละเอียดของสินค้าอย่างถี่ถ้วนก่อนการซื้อทุกครั้ง
 • ท่านยอมรับว่าข้อมูลและราคาของสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ทางเรามีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสิ้นสุดการขายสินค้านั้นๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
 • ภาพของสินค้าที่ปรากฏบนเว็บไซต์มีไว้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น เนื่องด้วยข้อจำกัดในทางเทคนิคในการจัดทำภาพอาจทำให้ภาพหรือสีของสินค้าไม่ตรงกับสินค้าจริง ทั้งนี้ทาง BarbieShop ได้พยายามแสดงภาพ สี และรายละเอียดต่างๆ ของสินค้าให้แม่นยำและสอดคล้องกับรายละเอียดของสินค้าให้ได้มากที่สุด อย่างไรก็ตามสีของภาพที่แสดงบนหน้าจอของท่านอาจแตกต่างกันไปตามแต่รุ่นของหน้าจอและอุปกรณ์ที่ผู้ใช้ใช้เข้าถึงเว็บไซต์
 • BarbieShop พยายามแสดงราคาและรายละเอียดของสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ที่ถูกต้องและแม่นยำให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ทั้งนี้หาก BarbieShop พบข้อผิดพลาดเกี่ยวกับราคาผลิตภัณฑ์ซึ่งท่านได้สั่งซื้อเข้ามา ทาง BarbieShop จะแจ้งให้ท่านทราบโดยเร็วที่สุด
 • BarbieShop พยายามจะอธิบายและให้คำอธิบายของผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องแม่นยำที่สุดเท่าที่จะทำได้ ท่านยอมรับและเห็นชอบว่าการเข้าใช้งานอาจมีความคลาดเคลื่อนของข้อมูล หากท่านไม่พึงพอใจหรือพบว่ารายละเอียดผลิตภัณฑ์ไม่ได้ตรงกับผลิตภัณฑ์จริง ท่านสามารถดำเนินการรับบริการหลังการขาย เพื่อขอรับเงินคืนหรือขอเปลี่ยนสินค้าใหม่ แต่ต้องสอดคล้องกับนโยบายการคืนสินค้าและการคืนเงิน ของ BarbieShop
 • หากท่านมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับ รายละเอียด สี หรือราคาของสินค้า กรุณาติดต่อทางศูนย์บริการลูกค้าที่อีเมล [email protected] หรือ ทาง LINE @BarbieShop

4. การสั่งซื้อและการชำระเงิน

 • ท่านสามารถชำระเงินโดยใช้ช่องทางที่ทาง BarbieShop ได้จัดเตรียมไว้ โดยสามารถตรวจสอบช่องทางและวิธีการชำระเงินที่เปิดให้บริการในปัจจุบันได้ในหัวข้อ วิธีการชำระเงิน ของ BarbieShop
 • ท่านรับทราบและเข้าใจว่าการชำระเงินของท่านอยู่ภายใต้บังคับข้อตกลงของผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินของท่าน โดยทาง BarbieShop ไม่รับผิดชอบและจะไม่ยอมรับผิดใดๆ ต่อความสูญเสียหรือความเสียหายแก่ผู้ซื้ออันเกิดจากข้อมูลการจัดส่ง และ/หรือ ข้อมูลการชำระเงินที่ผู้ซื้อป้อนไว้ หรือ การที่ผู้ซื้อกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง

5. การยกเลิก การเปลี่ยนคืนสินค้า และการคืนเงิน

 • ท่านยอมรับว่า BarbieShop มีสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อของท่านได้ โดยในกรณีที่คำสั่งซื้อถูกยกเลิกโดยไม่ใช่ความผิดของท่าน ทาง BarbieShop ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ค่าชดเชยในรูปแบบของการคืนเงิน หรือ คูปองแทนเงินสดเพื่อซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ BarbieShop
 • ในกรณีการชดเชยด้วยการคืนเงิน BarbieShop สามารถชำระเงินแก่ผู้ใช้ผ่านทางบัตรเครดิตที่ผู้ใช้ได้ทำการชำระเงินเท่านั้น
 • หากคำสั่งซื้อของท่านถูกยกเลิก ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการยกเลิกคำสั่งซื้อนั้นๆ
 • ผู้ซื้อสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ก่อนที่จะชำระเงินซื้อสินค้าของผู้ซื้อไปยังบัญชี BarbieShop
 • ผู้ซื้อสามารถยื่นคำร้องขอคืนสินค้าที่ซื้อและคืนเงินก่อนวันหมดเขตระยะเวลาตามที่กำหนด โดยต้องเป็นไปตามนโยบายการคืนเงินและคืนสินค้าของ BarbieShop โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากนโยบายการคืนสินค้าและการคืนเงิน ของ BarbieShop

6. การคุ้มครองผู้บริโภค

 • ท่านยอมรับว่าทาง BarbieShop ไม่รับประกันว่าการใช้บริการบนเว็บไซต์หรือการใช้สินค้าจะเป็นไปโดยปราศจากสิ่งขัดข้อง การใช้บริการและการใช้งานสินค้า คุณภาพสินค้าและอายุการใช้งานของสินค้าและบริการจากเราถือเป็นการยอมรับและตกลงของท่านเอง
 • ท่านยอมรับว่า บริษัท ลูกจ้าง และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับ BarbieShop ไม่รับประกันสิ่งที่เกิดขึ้นจากการใช้สินค้าและบริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การบาดเจ็บ สูญหาย อุบัติเหตุ อันเกิดจากการใช้งานสินค้าและบริการด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจของท่านก็ตาม
 • หากท่านไม่พึงพอใจกับบริการ ท่านสามารถดำเนินการเพื่อรับบริการหลังการขาย เพื่อขอรับการคืนเงินหรือขอเปลี่ยนสินค้า โดยต้องเป็นไปตามนโยบายการคืนสินค้าและการคืนเงินของ BarbieShop

7. ทรัพย์สินทางปัญญา

 • เครื่องหมายทางการค้า ชื่อทางการค้า ลิขสิทธิ์ การออกแบบ สิ่งประดิษฐ์ โลโก้ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย ตราสัญลักษณ์ สโลแกน ข้อมูล ความลับทางการค้า รูปวาด โค้ด หรือสิ่งที่ปรากฏบนเว็บไซต์ ถือเป็น “ทรัพย์สินทางปัญญา” ของ BarbieShop ทั้งที่จดทะเบียนแล้วและยังไม่ได้จดทะเบียน รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินอื่นๆ ที่ทาง BarbieShop กำลังใช้หรือพัฒนา ล้วนอยู่ภายใต้การคุ้มครองของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายอื่นๆ ภายใต้ราชอาณาจักรไทย
 • เนื้อหา ซึ่งรวมถึงตัวอักษร ภาพ และ เนื้อหาดิจิตอลอื่นๆ ไม่ว่าจะถูกเผยแพร่หรือไม่ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ถือว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ BarbieShop
 • ห้ามการกระทำใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นการคัดลอก การทำซ้ำหรือดัดแปลง ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนต่อทรัพย์สินซึ่งได้รับการคุ้มครองบนเว็บไซต์ของ BarbieShop
 • BarbieShop มีสิทธิในการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด ทั้งที่เป็นทรัพย์สินของ BarbieShop และบริษัทในเครือ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของ BarbieShop
 • หากท่านมีหลักฐานเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนเว็บไซต์หรือเชื่อว่างานของท่านถูกละเมิด กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของ BarbieShop ที่อีเมล [email protected] หรือทาง LINE @BarbieShop

8. การละเมิดเงื่อนไขการให้บริการและการป้องกันการทุจริต

 • การละเมิดนโยบายของ BarbieShop อาจส่งผลให้มีการดำเนินการหลายประการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้
  • ถูกดำเนินคดีอาญา
  • ถูกดำเนินคดีทางแพ่ง รวมถึงการเรียกร้องค่าเสียหาย
 • หาก BarbieShop ตรวจพบการทุจริตหรือการกระทำผิดกฎหมายใดๆ ทาง BarbieShop มีสิทธิที่จะระงับหรือยกเลิกคำสั่งซื้อนั้นๆ รวมถึงปิด ระงับหรือจำกัดการเข้าถึงการให้บริการของท่าน และ/หรือ ระงับการทำธุรกรรมบนเว็บไซต์ของเรา
 • ท่านต้องไม่ใช้แพลตฟอร์มในทางมิชอบ ท่านต้องไม่ก่อหรือช่วยเหลือการก่ออาชญากรรม โอนหรือเผยแพร่ไวรัส รวมถึงการเผยแพร่ ม้าโทรจัน วอร์ม หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่มีวัตถุประสงค์ที่เป็นอันตรายต่อเทคโนโลยี ไม่เผยแพร่ข้อมูลหรือสิ่งอนาจาร ไม่ลักลอบเข้าระบบหรือคลังข้อมูล หรือการกระทำใดๆ ที่ใช้แพลตฟอร์มของ BarbieShop ในทางที่ขัดต่อเจตนาและจุดมุ่งหมายของ BarbieShop
 • หากมีการใช้แพลตฟอร์ม ในทางมิชอบในกรณีใดๆ ที่ถือว่าเป็นการกระทำที่ผิด ตามกฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์แห่งราชอาณาจักรไทย ทาง BarbieShop จะรายงานการกระทำที่มิชอบนั้นๆ ต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการทางกฎหมายต่อไป
 • BarbieShop สงวนสิทธิในการใช้ดุลพินิจในการระงับหรือยกเลิกรายการสั่งซื้อที่มีการกระทำมิชอบ ผิดสัญญา หรือมีส่วนต้องสงสัยว่ามีกระทำที่ผิดตามกฎหมาย
 • BarbieShop สงวนสิทธิในการใช้ดุลพินิจในการระงับ ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการสั่งซื้อหรือยกเลิกคูปองที่มีการกระทำดังต่อไปนี้
 • รายการสั่งซื้อที่ต้องสงสัยหรือมีการทุจริต
 • รายการสั่งซื้อที่ใช้ข้อมูลที่ถูกโจรกรรม
 • รายการสั่งซื้อหลายอีเมลโดยลูกค้าคนเดียวกันหรือกลุ่มลูกค้าเดียวกัน
 • รายการสั่งซื้อที่มีเจตนาเพื่อที่จะนำไปขายต่อ
 • BarbieShop มีสิทธิใช้ดุลพินิจในการระงับการใช้งานโดยไม่ต้องบอกก่อนล่วงหน้า หากท่านมีข้อมูลหรือหลักฐานเกี่ยวกับการทุจริต หรือการกระทำผิดกฎหมายใดๆ กรุณาเราที่ [email protected] หรือทาง LINE @BarbieShop

9. ความเป็นส่วนตัว

 • เราให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ทุกท่าน เพื่อให้การคุ้มครองสิทธิของท่านมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้เราได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัว ของ BarbieShop เพื่ออธิบายแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวในรายละเอียด โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวข้างต้นเพื่อให้เข้าใจว่า เราได้เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และ/หรือ การใช้งานบริการของท่านบนเว็บไซต์อย่างไร
 • BarbieShop ยืนยันว่าจะปกป้องข้อมูลต่างๆ ของผู้ใช้
 • ท่านยินยอมและยอมรับให้ BarbieShop เก็บข้อมูลส่วนตัวของท่าน โดยที่ BarbieShop สามารถใช้งานข้อมูลนั้นได้
 • BarbieShop จะร้องขอข้อมูลของท่านเท่าที่จำเป็นในการดำเนินกิจการและส่งสินค้า เท่านั้น ข้อมูลดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในคลังข้อมูลของ BarbieShop ด้วยความปลอดภัย
 • BarbieShop สามารถใช้ข้อมูลติดต่อของท่านเพื่อการส่งข่าว คูปองส่วนลด โปรโมชั่น และข้อมูลกิจกรรมต่างๆ ของ BarbieShop
 • BarbieShop สงวนสิทธิในการขอข้อมูลเพิ่มเติมจากลูกค้าในบางกรณี เพื่อยืนยันการสั่งซื้อของท่าน
 • ท่านรับรู้และยินยอมให้ BarbieShop จัดเก็บข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็น เพื่อการวิเคราะห์ การพัฒนาระบบและการให้บริการของ BarbieShop

10. คุกกี้ (ข้อมูลการเข้าเว็บไซต์)

 • ท่านอนุญาตและยอมรับให้ BarbieShop และผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาต ใช้ คุกกี้ หรือ เทคโนโลยีอื่นๆ เพื่อการวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า และพัฒนาประสบการณ์ของลูกค้าเมื่อใช้งานแพลตฟอร์มของ BarbieShop
 • BarbieShop อาจมีลิงค์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกซึ่งไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ BarbieShop โดยการที่ท่านใช้งานแพลตฟอร์มของ BarbieShop ท่านยอมรับว่า BarbieShop ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับเนื้อหา โฆษณา สินค้า หรือ บริการ ของเว็บไซต์ของบุคคลที่ 3 นั้นๆ รวมถึงค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของบุคคลที่ 3 นั้นๆ และการรวมลิงค์ใดๆ ไว้ไม่ได้แสดงนัยการเป็นผู้สนับสนุนโดย BarbieShop ถึงเว็บไซต์ภายนอกที่ลิงก์ไปใดๆ และ/หรือ เนื้อหาในเว็บไซต์ที่มีการลิงค์ไป

11. การส่งเนื้อหาและการแสดงความคิดเห็น

หากท่านต้องการส่งเนื้อหา แสดงความคิดเห็น หรือทำการแจ้งเตือนใดๆ ต่อ BarbieShop ทาง BarbieShop ยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นจากผู้ใช้ ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถปรับปรุงคุณภาพของบริการให้ดียิ่งขึ้น กรุณาติดต่อเราที่ [email protected] หรือทาง LINE @BarbieShop BarbieShop ขอสงวนสิทธิ์ในการงดรับความคิดเห็นที่ไม่ระบุชื่อผู้ร้องเรียน คลุมเครือ และมีเจตนาหวังทำให้เสื่อมเสีย ทั้งนี้การส่งเนื้อหาเพื่อรวมไว้ในบริการแสดงว่าท่านรับรองและรับประกันว่าท่านอนุญาตมอบสิทธิ์การใช้งานแก่ BarbieShop และยอมรับว่าท่านคือผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อสิ่งใดก็ตามที่ท่านได้แสดงออกผ่านทางบริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ลักษณะ การปลอดจากสิทธิ์ การตรงตามกฎหมายและข้อจำกัดทางกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ส่งเข้ามา ท่านมอบสิทธิ์การใช้งานตลอดกาล ที่เพิกถอนไม่ได้ เป็นสากล ไม่ผูกขาด ปลอดค่าลิขสิทธิ์ สามารถมอบสิทธิต่อไปได้ และเปลี่ยนมือได้ให้แก่ BarbieShop และผู้รับช่วงต่อ ในการใช้ คัดลอก แจกจ่าย เผยแพร่ซ้ำ ส่งต่อ ดัดแปลง ปรับเปลี่ยน แสดงแก่สาธารณะ โดยท่านยอมรับว่าสิ่งที่ส่งมาให้แก่ BarbieShop ไม่ถือว่าเป็นความลับและอาจถูกเผยแพร่หรือใช้โดย BarbieShop โดยปราศจากการชดเชยหรือการรับผิดต่อท่าน ไม่ว่าด้วยจุดประสงค์ใดก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การพัฒนา การผลิต และการทำตลาดผลิตภัณฑ์ ในการส่งสิ่งที่ส่งมาแก่ BarbieShop ท่านยอมรับและตกลงว่า BarbieShop และ/หรือบุคคลภายนอกอื่นๆ อาจพัฒนา ปรับปรุงผลิตภัณฑ์โดยอิสระ ซึ่งมีลักษณะการทำงาน หรือลักษณะพิเศษอื่นตรงหรือคล้ายกับแนวคิดที่ท่านส่งมา โดยถือว่าท่านได้มอบสิทธิ์การใช้งานตลอดกาล ที่เพิกถอนไม่ได้ เป็นสากล ปลอดค่าลิขสิทธิ์ สามารถมอบสิทธิต่อไปได้ และเปลี่ยนมือได้ ให้แก่ BarbieShop ทั้งนี้ข้อกำหนดนี้ไม่ใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราแต่อย่างใด